Huishoudelijk reglement Wielervereniging De Vrije Coureur

Artikel 1. Start van het lidmaatschap
1. Leden bestaan uit actieve leden, commissieleden, rustende leden en ereleden.
2. Als nieuw lid of herintredend oud-lid is men entreegeld verschuldigd van EUR 5,00.
3. Een ereleden zijn zij, die daartoe op voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering
zijn benoemd. Die benoeming kan gedaan worden voor:
– een langdurig lid van de Wielervereniging De Vrije Coureur (meer dan 25 jaar);
– een langdurig ononderbroken periode actief als bestuurslid van Wielervereniging De Vrije Coureur
(meer dan 15 jaar).
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Artikel 2. Beëindiging van het lidmaatschap
1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk via brief of via e-mail kenbaar te worden gemaakt.
2. Tenminste één maand voor het einde van het kalenderjaar dient de schriftelijke opzegging bij de
ledenadministratie (secretariaat) te zijn ontvangen.
3. De vereniging is niet verplicht contributiegelden terug te betalen.
4. Alle goederen die door de vereniging in bruikleen zijn gegeven aan het lid dienen bij beëindiging te
worden geretourneerd.
Artikel 3. Ledenadministratie
Leden worden door de ledenadministratie in een register ingeschreven.

Artikel 4. Contributies
1. De contributie van de Wielervereniging De Vrije Coureur wordt elk jaar, voor het daaropvolgende
verenigingsjaar, op de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, door de vergadering
vastgesteld. Waarna de contributiebedragen middels de nieuwsbrief en website worden gepubliceerd.
2. Voor de betaling van de contributie zijn de leden als volgt verdeeld:
– algemene leden en commissieleden betalen het volledige contributiebedrag
– rustende leden, hiervoor is de contributie gehalveerd
– bestuursleden en ereleden, hiervoor is de contributie gehalveerd. Tenzij een bestuurslid en/of erelid rustend is, dan wordt deze vrijgesteld van contributie betaling.
3. De contributiebedragen voor de leden zijn de volgende:
– normale contributie
– gehalveerde contributie
– vrijgesteld van contributie
4. De contributie dient voor een kalenderjaar betaald te worden:
– uiterlijk in de maand januari, of
– binnen 14 dagen na aanmelding van het lidmaatschap.
5. De jaarlijkse contributies en de eigen bijdragen voor deelnames zullen bij de (deelnemende) leden
automatisch worden geïncasseerd.
Wanneer automatische incasso niet is gewenst kan het lid dit bij de penningmeester aangeven.
6. In het geval dat de contributie, na de gebruikelijke aanmaningen, niet werd betaald, wat ontheffing uit
het lidmaatschap heeft gehad, is men bij een nieuw lidmaatschap verplicht om niet betaalde bedragen
alsnog te voldoen.

Artikel 5. Kleding
1. De verenigingskleding bestaat uit een raceshirt met korte mouwen en een racebroek/bibshort. Deze
kan door het lid verder worden aangevuld met een raceshirt met lange mouwen, een bibtight en een
windstopper.
De actuele verenigingskleding wordt door het bestuur van de vereniging voorgeschreven.
2. De verenigingskleuren zijn niet bepaald.
3. Leden zijn verplicht om de verenigingskleding te dragen bij alle evenementen en wedstrijden die de
vereniging organiseert of in verenigingsverband aan deelneemt.
4. Het is niet toegestaan om de kleding te gebruiken wanneer deze schade kunnen toebrengen aan de
vereniging en/of haar sponsoren.

Artikel 6. Fietsreglement
1. Het fietsen in verenigingsverband betreffen alle activiteiten die door de vereniging zijn aangemeld op
de toerkalender of door de toercommissie in overleg met het bestuur zijn aangekondigd aan de leden.
2. Bij deelname aan een activiteit zoals vernoemd in artikel 5.1 zijn de leden verplicht een goedgekeurde
fietshelm te dragen. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende verkeersregels.
3. Van ervaren leden wordt verwacht dat zij nieuwe en onervaren leden coachen om te komen tot een
veilig en verantwoord fietsplezier.
4. Bij de tochten op de toerkalender wordt een maximale snelheid voor het vertrek vastgesteld en
meegedeeld door het aanwezige lid van de toercommissie. Bij afwezigheid van een commissielid zal
dit in gezamenlijk overleg met de aanwezige leden gebeuren.
Na de splitsing zal dit wederom per groep worden vastgesteld en meegedeeld.
5. Indien noodzakelijk zal op leden een beroep worden gedaan voor het uitvoeren van andere taken, die
in het belang zijn van de vereniging en het verenigingsgevoel.

Artikel 7. Organisatie
Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Aangevuld met 2
bestuursleden.
Daarnaast is een toercommissie en wedstrijdcommissie aangesteld binnen deze vereniging.
Bestuurs- en/of commissieleden en eventuele adviseurs binnen de vereniging hebben geen recht op aanspraak
voor vergoeding, in welke zin dan ook, voor het bijwonen van vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten.
Bij bestuursbesluit kan hiervan worden afgeweken.
Kosten van cadeaus, bloemen e.d. bij recepties, jubileums e.d. voor representatie van de vereniging, zowel
intern als extern, komen ten laste van de vereniging.
Het bestuur, de leden van de commissie(s) en of andere medewerkers van de vereniging zijn niet persoonlijk
aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel door personen of schade aan goederen of diefstal van
eigendommen, bij evenementen die zijn georganiseerd door de vereniging.
I. Bestuur
– Het bestuur vergadert zesmaal per jaar en voorts wanneer de voorzitter of twee leden van het bestuur
het wenselijk achten.
– Het bestuur is bevoegd om besluiten te nemen die de vereniging binden. De leden worden hiervan op
de hoogte gesteld.
– Correspondentie namens het bestuur wordt gevoerd en ondertekend door de voorzitter en/of de
secretaris.
– Minimaal 14 dagen op voorhand worden de leden geïnformeerd door de voorzitter over
vergaderingen van het bestuur, met vermelding van de agendapunten.
II. Voorzitter
– De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergaderingen. Hij ziet toe op
handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
– Bij aanwezigheid van het voltallig bestuur kan met algemene stemmen beslist worden over zaken die
niet op de agenda staan vermeld.
De voorzitter van de vergadering beslist of een zaak, die niet op de agenda staat, als spoedeisend kan
worden getypeerd. Spoedeisende besluitvorming kan plaatsvinden bij aanwezigheid van twee/derde
van de bestuursleden en met minimaal drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
III. Secretaris
De secretaris is belast met het secretariaat van de vereniging, en draagt zorg voor:
– verslaglegging van bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen;
– alle correspondentie van de vereniging;
– het verzorgen van de nieuwsbrief;
– het beheren van het ledenbestand en het archief van de vereniging.
IV. Penningmeester
De penningmeester is belast met het beheren en afwikkelen van alle financiële zaken die de vereniging
aangaat.
Voor financiële transacties buiten de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting om, is de
penningmeester of door de voorzitter met secretaris gevolmachtigd bestuurslid bevoegd om te
beschikken over de bank- en spaartegoeden tot maximaal 5 procent van de begroting. Voor bedragen
daarboven is toestemming van de algemene ledenvergadering benodigd.
V. Kascommissie
de kascommissie bestaat uit twee leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, en
ziet eenmaal per jaar de kas, de rekeningen en administratie van de penningmeester na.
Van de uitkomst van haar onderzoek wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan het bestuur en
mondeling in de algemene vergadering.
Wanneer de kascommissie de penningmeester decharge wil verlenen adviseert zij het bestuur een
desbetreffend voorstel te doen aan de algemene ledenvergadering.
VI. Commissies
– Commissies worden benoemd door het bestuur. Deze benoeming is voor een periode vast te stellen
door het bestuur, waarna de commissie kan worden opgeheven of een nieuwe periode verlengd.
Voorbeeld: toercommissie, wedstrijdcommissie.
-Elke commissie dient zich te houden aan het gestelde in de statuten en het huishoudelijk reglement.
– Een commissie dient te bestaan uit minstens twee personen.
– Het is gewenst dat een lid van een commissie ook lid is van de vereniging. Hij moet zeker door het
bestuur geaccepteerd zijn.
– Het verdient aanbeveling dat in een commissie tenminste een bestuurslid zitting heeft.
– De toercommissie heeft als taken het vaststellen van de toerkalender en het communiceren en handhaven van de maximale snelheid.
Verder heeft de toercommissie een leidende rol bij de organisatie van fietsactiviteiten vermeld op de toerkalender, zoals toertochten, snertrit, etc.
– De wedstrijdcommissie heeft als doelstelling het organiseren van wedstrijden en het bijeenbrengen
van gelden waarmee de wedstrijden kunnen worden gefinancierd.
– De taakstelling kan binnen de commissie onderling worden geregeld of verdeeld, overeenkomstig de
kennis en kunde van de leden.
– Van elke vergadering van een commissie of commissies onderling wordt een verslag c.q. besluitenlijst
gemaakt, die per omgaande aan het secretariaat wordt toegezonden.
– Elke, door het bestuur benoemde, commissie dient twee keer per jaar, rekening en verantwoording af
te leggen aan het bestuur.
Dit verslag dient uiterlijk 30 juni en 31 december te worden ingediend bij de penningmeester met
overlegging van rekeningen van baten en lasten, giften en opbrengsten.
– De begroting van het komende verenigingsjaar dient op 1 november te zijn ingediend bij de
penningmeester.
– Bij geschillen binnen een commissie of tussen commissies onderling, beslist het bestuur.

Artikel 8. Algemene vergadering
Jaarlijks, of indien noodzakelijk zoveel vaker, wordt er een algemene vergadering gehouden. Datum,
plaats en tijdstip worden door het bestuur vastgesteld. De leden worden middels de nieuwsbrief en de
website tot de algemene vergadering opgeroepen. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste twee
weken, met vermelding van datum, plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen
onderwerpen.
Op de vergadering zal buiten hetgeen op agenda is geplaatst:
– de secretaris het jaarverslag uitbrengen;
– de penningmeester het financieel verslag uitbrengen. Waarna de vergadering, gehoord het advies van
de kascommissie, gelegenheid wordt gegeven zich over het dechargeren van de penningmeester uit te
spreken;
– de begroting voor het komende verenigingsjaar, en goedkeuring worden verleend;
– de verkiezing van bestuursleden.
De leden zijn bevoegd schriftelijk vragen te stellen en voorstellen te doen om op de algemene vergadering
te worden behandeld. Tenminste 10 dagen voor de algemene vergadering dienen deze vragen en
voorstellen bij de voorzitter te zijn ontvangen.
Door het bestuur wordt de agenda van de algemene vergadering vastgesteld, rekening houdend met het
voorgaande.
Een presentielijst dient door de aanwezige leden, casu quo hun gevolmachtigden, getekend te worden.
Bij aanwezigheid van alle leden, casu quo hun gevolmachtigden, kan met algemene stemmen ook beslist
worden over zaken die niet op de agenda zijn opgenomen. Bij spoedeisende zaken kan er een beslissing
genomen worden wanneer twee/derde van de leden, casu quo hun gevolmachtigden, aanwezig is en met
drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Door de voorzitter wordt beslist of iets spoedeisend is.

Artikel 9. Orde van de vergaderingen
Met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement handhaaft de voorzitter de orde in de
vergadering.
Voor iedere vergadering wordt een presentielijst van stemgerechtigden bijgehouden.
Behalve de voorzitter mag niemand in de algemene ledenvergadering meer dan tweemaal het woord
voeren over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter met machtiging van de vergadering daartoe
instemt.
Bij schriftelijke stemming ontvangen alle aanwezige stemgerechtigden een blanco stembiljet van de
secretaris.
De voorzitter van de vergadering stelt het resultaat van de stemming vast.

Artikel 10. Kandidaatstelling bestuursleden
De kandidaatstelling voor een vacature in het bestuur gebeurd op voordracht door het bestuur of door
tenminste vijf leden van de vereniging.
Via de nieuwsbrief van de vereniging dient het bestuur haar leden op te roepen om kandidaten voor te
dragen. Men kan een kandidatuur voorstellen aan het bestuur, dat in dit geval zelf kan beslissen of het de
kandidatuur al dan niet weerhoudt, ofwel ten laatste 3 weken na het verschijnen van de aankondiging de
secretaris schriftelijk te informeren. Ondertekend door tenminste vijf leden van de vereniging.
Kandidaat-bestuursleden moeten schriftelijk hun kandidatuur bevestigen.

Artikel 11. Verkiezing bestuursleden
Na de periode van de kandidaatstelling worden alle kandidaten bekend gemaakt aan de leden via de
nieuwsbrief.
In de eerste algemene vergadering volgend op de bekendmaking van de kandidaten zal, indien er meer
kandidaten dan vacatures zijn, de vergadering een keuze maken onder de kandidaten.
Indien het door onverwachte omstandigheden noodzakelijk is een of meer bestuursleden te kiezen, dan
zal een procedure gevolgd worden waarbij leden hun stem kunnen uitbrengen.
In alle gevallen waarin dit bestuurlijk huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het voltallig bestuur.

Artikel 12. Sancties
Indien een lid bij herhaling het huishoudelijk reglement overtreedt of zich aan wangedrag schuldig maakt,
kan het bestuur hem voor een bepaalde tijd schorsen.

Artikel 13. Slotbepalingen
In die gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Alle wijzigingen in dit huishoudelijk reglement moeten door de algemene ledenvergadering worden
goedgekeurd.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d.:
25 januari 2019